Ako prebieha lekcia

Zmysom Kačiatkova je byť „krajinou detskej radosti“. Radosť z vody, dôvera vo vodné prostredie a pocit, že voda je kamarát je u nás na prvom mieste. Vo vode sa veľa hráme, spievame a aj cvičíme.

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku s prihliadnutím na ich psychomotorickú vyspelosť (a ak nám to počet prihlásených detí umožňuje, tak aj podľa úrovne).

Lekcia sa začína rozcvičkou za sperievodu riekaniek a pesničiek, kedy sa polohovaním detí vo vode posilňujú rôzne svalové partie. Následne pokračujeme nácvikom plaveckých zručností a sebazáchrany vo vode, ktoré striedame s cvičením a aktivitami zameranými na uvoľnenie sa a zábavu. Na záver lekcie sú zaradené aktivity zamerané na relax a skľudnenie. Keďže deti milujú stereotyp, pretože im dodáva istotu, snažíme sa o sled rovnakých činností za sperievodu rovnakých pesničiek. Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku a nálady detí. Celá lekcia vyzerá ako hra a preto si deti (a často ani rodičia) neuvedomujú, že sa vlastne niečomu učia. Deti do im nepríjemných aktivít nasilu nenútime (aj keď to občas na nich aspoň vyskúšame ;) ), snažíme sa vytvárať láskavé prostredie a pocit dôvery. Deťom nechávame čas a rešpektujeme ich tempo.

Lekcie vedú certifikované lektorky.

V našich plaveckých jasličkách čerpáme veľkú časť poznatkov z oblasti výučby detského plávania aj z mnohých renomovaných zahraničných škôl a organizácií združujúcich inštruktorov detského plávania ako je napr. WABC World Aquatic Babies & Children Network, World Wide Swim School, Swim Lessons University a pod.  

 

Pre plávanie s dieťatkom si vyhraďte cca 90 minút:

15 min prezliekanie a sprcha

20-40 min lekcia vo vode

10 min pobyt v infrasaune

35 min pobyt v herni (aklimatizácia)  

 

Skladba lekcie:

10 minút rozplávanie/rozcvička

15-20 minút upevňovanie si nadobudnutých zručností a osvojovanie si nových (nácvik základných plaveckých zručností – splývanie, plavecké dýchanie, skoky do vody, orientácia pod vodou)

5 minút vyplávanie a skľudnenie